Kvintiileissä kohtaamme viidennen elementin eetterin, puhdas abstraktio, tyhjyys, ääni, jota astrologisella kartalla symboloi Neptunus. Niin kuin eetterikeho on yhdistäjä fyysisen ja korkeamman itsen välillä, voidaan näiden aspektien katsoa olevan fyysisen olemuksen yhteys itseen - vapaaseen tahtoon. · Merkurius . Mieli
De - desiili 36 ' sakaraväli
Hallitsee * tieteellistä ajattelua · järjen ja logiikan symboli avautuva kertoo kyvystä johdon-mukaiseen ja perusteelliseen mate-maattiseen ajatteluun. ; kertoo kyvystä tulkita universaaleja symboleja yhdistettynä johdonmukaisuuteen ja loogisuuteen kuten astrologia. * tässä aspektissa on mukana suuri intuitiivinen ote ja lahjakkuus. Pluton ja Neptunuksen kanssa mystinen vivahde.* kirjallinen lahjakkuus
Td - tredecile 108 'kolme sakarav. · suuret linjat ajattelussa, strategisia kykyjä. · Yksilö hallitsee isompia kokonaisuuksia kuin desiilissä Sulkeutuva kolmoisdesiili - kyky tulkita sielun liikkeitä suuressa mittakaavassa jonkun symbolijärjestelmän avulla = astrologi- psykologi - unien tulkitsija - meteorologi Paljon desiilejä; Tämä voi viitata tarpeeseen kehittää ajattelua laajempiin kuvioihin. · terveysongelmat keskittyvät kurkkuun. Vähän desiilejä;voi johtua siitä, että teoreettinen ajattelukyky on jo opittu.
Qt - quintile 72 ' kaksi sakaraväliä Aspektin ominaisuudet liittyvät luovuuteen ja taiteellisuuteen , ilmaisuun. Avautuva kvintiili sisältää persoonallista säteilyä - karismaa. · Saturnuksen - muodon tajua (esim. Musiikissa) · Uranuksen -rohkeita , näkemyk-siä uudistavia muotoja · Pluton - julkista vaikuttamista Avautuvan kvintiilin omaava ei kaipaa yleisöä eikä estradeja, vaan taide sinällään antaa tarkoituksen. Sulkeutuva kvintiili sisältää edellistä voimakkaammin konkreettisen tekemisen tarvetta - käsityötaito. · viisi terälehtiset kukat · jupiterin ja saturnuksen aspektina voi edustaa kuvanveistäjää · marsin - raudan käsittely taidete-oksiksi
Bg- bi- quintile 144 ' neljä sakarav. Tässä ilmaisu liittyy edellistä laajempiin puitteisiin. Avautuva liittyy esiintymiseen jossa tarvitaan yleisö luomaan vuoro-vaikutus ja energian vaihtosuhde. · näyttelijät * sirkus sulkeutuva liittyy laajoihin abst-rakteihin . * kyky motivoida toisia - hyvä opettaja
Viisijärjeselmän aspektit-
Idän vanhat viisaudet


De - desiili 36 ' sakaraväli
Td - tredecile 108 'kolme sakarav
.
Qt - quintile 72 ' kaksi
sakaraväliä
Bg- bi- quintile 144 ' neljä sakarav.
Kvintiilien ja desiilien runsas esiintyminen syntymäkartalla kertoo siitä, että ihminen ei saa enää tukea luonnolta vaan hänen on aika aloittaa itsenäinen kehitys - ottaa tietoinen vastuu itsestä sielun tasolla, tehdä tietoisia päätöksiä, käyttää omaa vapaata tahtoa. Viisikanta syntymäkartalla on vaarallinen kuvio täydellisenä. Viisi kanta kehittää ihmisen sisäistä kuuloa. Kymmen sakarainen tähti sisältää kaksi viisi kanta, polarisaation ihmisen alemmasta ja korkeammasta minästä.
Kyseessä on ihmisen minuuden haltuunotto, jossa tulee hyväksyä myös oma pimeä puolensa. Puuttuvat sakarat osoittavat alueita, joilla on vielä kehittymisen tarve matkalla itsetietoiseksi ihmiseksi. Taiteilija ja tiedemieselämät ke-hittävät ihmistä kohti vapaata ilmaisua ja omatakeista ajattelua - vapaan tahdon käyttöä.

Paljon kvintiilejä;
henkilöllä on lahjakkuutta ja kesytöntä energiaa hallussaan. Harjoitus tekee mestarin niin, että muuten hajanainen, levoton ja keskittymään kykenemätön kvintiilien hallitsija saa lahjansa käyttöön. Vähän kvintiilejä tai ei ollenkaan; kyseessä voi olla henkilö, joka on jonkun suppean alan mestari tai mielen hallinta on jo opeteltu, eikä kvintiilejä tarvita enää.